TORNAR

RECOLLIDA DE FIRMES PER UNES INFRASTRUCTURES SANITARIES DIGNES ALS PORTS.

AVINSILONA&POBLES DELS PORTS

El Col·lectiu Avinsilona com a membre de l'Associació Pobles del Ports col·labora amb la recollida de firmes per a la millora de les infrastructures sanitaries als Ports.

    Si voleu baixar-vos el MODEL DE RECOLLIDA i col·laborar podeu enviar-les per correu ordinari a:

Associació Pobles dels Ports                     COL·LECTIU AVINSILONA
poblesdelsports@hotmail.com                    C/Travessera del forn, 44
Plaça Major, 13 12310 Forcall                 12315 Vallibona (Castelló)

    El fet que la comarca dels Ports patisca una constant desatenció en tot allò relacionat amb el tema d’infraestructures és una situació que ja no sorprèn a ningú. Ja fa temps que la gent d’aquesta comarca, i en general la gent de les zones d’interior del País Valencià, han hagut d’aprendre no ja a viure, sinó a sobreviure en unes condicions que no són pròpies d’una societat del primer món. Aquesta situació s’ha traduït en un constant descens i paulatí envelliment de la seua població, degut que la gent jove ha anat emigrant a la costa en busca d’una qualitat de vida i d’un futur que se li impedeix assolir en el seu lloc d’origen.

    Aquesta manca crònica en infraestructures de qualitat en la comarca, es constata en tots els capítols possibles: des de les carreteres (N-232, carretera de la Canà ...) en mal estat,passant per una cobertura telefònica deficient, fins arribar a unes anacròniques instal·lacions educatives, esportives i sanitàries. Conformant tot plegat una pesada llosa que ofega inexorablement qualssevol possibilitat de desenvolupament equilibrat i sostenible en Els Ports.

 

    Però on s’arriba a uns nivells més que preocupants en la comarca dels Ports és en el tema sanitari. Això es deu a que les escasses dotacions existents han de dur a terme la seua labor en unes condicions gens favorables. De fet la combinació d’una població dispersa i envellida, junt amb una orografia complicada i carreteres en no molt bon estat conforma un còctel explosiu quant no es disposa de SAMU i els centres hospitalaris i d’especialitats que ens corresponen estan en Vinaròs i Castelló.

 

    Igualment tenim coneixement que no es corresponen les plantilles de personal dels centres de salut comarcals que apareixen en els informes oficials amb els facultatius que efectivament estan prestant els seus serveis. No volem que s’utilitze una excusa formal per a omplir i dotar de serveis les zones costaneres quant ací a l’interior ens fa tanta o més falta, sent més a més un dret reconegut per les autoritats.

 

    Així la constant reivindicació en els darrers anys per part de la comarca dels Ports per dotar-se de d’un centre d’especialitats i d’un servei de SAMU ha estat contínuament desatesa per la Conselleria de Sanitat. Així segueixen condemnant-nos ha ser ciutadans de segona, en unes terres paulatinament oblidades i desafavorides per estar despoblant-se, tancant tot plegat un cercle viciós que ens oprimeix.

    És per tot això i perquè no volem ésser objecte de xantatge com algun poble on per garantir el seu futur i la seva qualitat de vida sols li ofereixen una presó com a solució, que t’invitem a donar el teu suport amb la teua signatura i DNI a la reivindicació per:

1. Demanar a les autoritats sanitàries, que es cobrisquen les previsions de personal que apareixen per als centres de salut dels nostres pobles, de manera que metges i assistents estiguen on realment els correspon per garantir els drets sanitaris de la ciutadania

2. Disposar d’un centre d’especialitats sanitàries a la Comarca per evitar que la gent es desplace a la costa a rebre una atenció mínima a la que tenen dret com a ciutadans.

3. Prendre consciència de la importància de serveis com de radiologia per a la gent de la nostra comarca, i demanar que les autoritats sanitàries instal·len a un dels centres de salut comarcals un aparell de radiologia que evite desplaçaments innecessaris i abusos per part del sector privat.

4. Exigència d’un servei de 24 hores de SAMU centralitzat que assegure l’atenció de tota la gent dels Ports en cas d’urgència.

    Els sota signants, donem, en virtut del dret constitucional de petició, el nostre suport a l’escrit que consta en la cara posterior d’aquest full, reclamant una millora de la infraestructura sanitària a la Comarca dels Ports.

Nom i Cognoms Població DNI SignaturaCOL·LECTIU AVINSILONA
http://avinsilona.iespana.es
avinsilona@iespana.es
VALLIBONA (Els Ports)