TORNAR

ARTICLE SOBRE LA RESTAURACIÓ DEL SOSTRE DE L'ESGLÉSIA DE VALLIBONA

                                                                                         

 

Fernando Vegas i Camilla Mileto, professors de la Universitat Politècnica de València, han presentat a Lisboa aquest article en anglés sobre la restauració del sostre medieval de fusta de l'església parroquial de Vallibona dintre de la Conferència Internacional Sobre l'Avaluació de la Salut d'Estructures de Fusta "SHATIS'11"

Restoration of Gothic Wooden Ceilings//Restauració de sostres de fusta gòtica. (article original en anglés)

Per Fernando Vegas y Camila Mileto, en SHATIS'11 International Conference on Structural Health Assessment of Timber Structures - Lisbon, Portugal - June 2011.

                                               ABSTRACT//RESUM

The church of Vallibona (Castellon, Spain) was built between the 13th and 14th centuries, with ashlar pointed arches supporting a wooden polychromatic ceiling and the gable tiled roof. At the end of 17th century, the church was converted into a Baroque temple, building a decorated barrel-vault inside the existing temple
concealing the gothic wooden ceiling behind it. Moreover, at the beginning of 20th century, a new big chapel was added laterally to the North elevating the gable end of the church to cover the new whole. This involved dismantling the wooden ceiling of the northern gable and re-assembling it anyhow in disorder as an extension of the historical southern gable. This paper presents the detailed preliminary survey made on the wooden ceiling, the different options considered for the restoration and the first phase of repair already done that unveiled its original assembly system and the building site organization.
L'església de Vallibona (Castelló, Espanya) va ser construïda entre els segles XIII i XIV, amb arcs de mig punt de carreus suport a un sostre de fusta policromada i la coberta a dues aigües de rajoles. Al final del segle XVII, l'església va ser convertida en temple Barroc, la construcció d'una volta de canó decorada a l'interior del temple existent amagar el sostre de fusta gòtic darrere d'ell. D'altra banda, a principis del segle XX,
 una capella gran es va afegir lateralment cap al nord elevant la paret lateral de la
l'església per cobrir el nou. Això va implicar el desmantellament del sostre de fusta de
la paret lateral nord i al tornar a muntar  de manera com el desordre com una extensió de la hastial sud d'històric. Aquest treball presenta l'estudi preliminar detallat realitzat en
el sostre de fusta, les diferents opcions considerades per a la restauració i la primera
fase de la reparació ha fet que va donar a conèixer el seu sistema de muntatge original i la la construcció de l'organització del lloc.